Yhdistyksen säännöt

NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA

1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Hyvinkään Invalidit ry ja epävirallinen lyhenne HYVINVA. Virallisissa yhteyksissä suositellaan käytettäväksi ensisijaisesti Hyvinkään Invalidit ry ja sen kotipaikka on Hyvinkää. Yhdistyksen toiminta-alueena on Hyvinkää.

 

2 § Toiminnan tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää fyysisesti vammaisten ja toimintaesteisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnanyhdenvertaisina ja täysivaltaisina jäseninä ja valvoa heidän oikeuksiaan yhteiskunnassa sekä kehittää heidän mahdollisuuksiaan yhdessäoloon. Yhdistys toimii Invalidiliitto ry:n jäsenyhdistyksenä.

 

3 § Toimintamuodot

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

1. Neuvoo ja opastaa jäsenistöä vammaisuutta koskevissa asioissa sekä edistää ihmisoikeuksia ja yhdenvertaisia mahdollisuuksia yhteiskunnassa oikeuksien valvonnan ja vaikuttamisen keinoin omalla toiminta-alueellaan.

2. Edistää jäsenten osallistumismahdollisuuksia elämän kaikilla osa-alueilla.

3. Edistää jäsentensä toimintakyvyn ylläpitämistä sekä kuntoutusta.

4. Järjestää juhla-, tiedotus-, kulttuuri- sekä muita vastaavia tilaisuuksia ja tuottaa vammaisten henkilöiden asiaa käsitteleviä julkaisuja jakirjallisuutta sekä muuta alan materiaalia.

5. Järjestää jäsenilleen koulutus-, virkistys- ja harrastusmahdollisuuksia sekä tukee jäsenistöä osallistumaan erilaisiin koulutustilaisuuksiinja järjestää vertaistukitoimintaa.

6. Edistää urheiluseurana jäsentensä liikuntamahdollisuuksia järjestämällä harrasteliikunta- ja kilpaurheilutoimintaa.

7. Voi avustaa mahdollisuuksien mukaan jäseniä ja heidän perheitään taloudellisen tai muun tuen avulla.

8. Perustaa tarvittaessa rekisteröimättömiä toimikuntia ja alaosastoja.

9. Toimii yhteistyössä vammaisten asioita ajavien muiden järjestöjen ja yhteisöjen sekä muiden yhteistyökumppaneiden kanssa.

10. Hankkii varoja toimintaansa varten varainkeräyksillä, arpajaisilla, vastaanottamalla avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja sekäharjoittamalla majoitus-, matkailu- ja ravitsemistoimintaa, vammaisten henkilöiden apuvälineiden myyntiä, huoltoa ja valmistusta sekätuottamalla vammaisten tarvitsemia palveluita, julkaisu- ja koulutustoimintaa sekä hankkimalla ja omistamalla toimintaansa vartentarpeellisia arvopapereita ja kiinteistöjä.

 

JÄSENET

4 § Jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä fyysisesti vammainen tai toimintaesteinen henkilö, hänen perheenjäsenensä tai muu henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Yhdistyksen 15 vuotta täyttäneellä varsinaisella jäsenellä on yksi ääni yhdistyksen kokouksessa. Alle 15-vuotiaalla jäsenellä on läsnäolo- japuheoikeus, mutta ei äänioikeutta. Varsinaisena jäsenenä henkilö voi kuulua ainoastaan yhteen Invalidiliiton paikalliseen jäsenyhdistykseen. Vaihtaessaan paikallistajäsenyhdistystä jäsenen tulee erota nykyisestä yhdistyksestään. Kannattajajäseneksi, jolla ei kuitenkaan ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa, voidaan hyväksyä henkilö, rekisteröity yhdistys tai muuoikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea ja edistää yhdistyksen toimintaa. Jäseneksi hyväksymisestä päättää yhdistyksen hallitus.

 

YHDISTYKSEN KOKOUKSET

5 § Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen varsinaiset kokoukset ovat kevätkokous, joka on pidettävä huhtikuun loppuun mennessä ja syyskokous, joka on pidettävämarraskuun loppuun mennessä hallituksen tarkemmin määräämänä ajankohtana. Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen niin päättäessä myös reaaliaikaisen tietoliikenneyhteyden tai muun teknisenapuvälineen avulla kokouksen aikana. Etäosallistumismahdollisuudesta ja etäosallistumisen tavasta on mainittava kokouskutsussa. Hallitus kutsuu koolle yhdistyksen ylimääräisen kokouksen, jos se katsoo sen tarpeelliseksi tai jos vähintään 1/10 yhdistyksenäänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii, tai jos yhdistyksen kokous itse on päättänyt ylimääräisenkokouksen pitämisestä. Kokous on kutsuttava koolle kuukauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä lukien. Kutsu kevät- ja syyskokoukseen sekä ylimääräiseen kokoukseen on saatettava jäsenten tiedoksi vähintään kahta viikkoa ennenkokouspäivää julkaisemalla kutsu syyskokouksen päättämällä tavalla. Kutsussa on otettava huomioon yhdistyslain 24 §:n määräykset. Kokouksen päätökseksi tulee asiakysymyksissä mielipide, joka on saanut yli puolet annetuista äänistä. Vaaleissa tulevat valituiksi enitenääniä saaneet. Äänten mennessä tasan ratkaisee asiakysymyksissä puheenjohtajan kanta ja vaaleissa arpa.

 

6 § Yhdistyksen varsinaiset kokoukset

Asia, joka halutaan saattaa yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi on esitettävä yhdistyksen hallitukselle kirjallisesti kuukauttaennen kokousta.

 

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Hallituksen laatima yhdistyksen vuosikertomus ja tilinpäätös edelliseltä vuodelta sekä tilin- tai toiminnantarkastajien lausunto.

2. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta.

3. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle sekä muille vastuuvelvollisille edelliseltä kalenterivuodelta.

4. Päätetään muista kokoukselle sääntömääräisessä ajassa esitetyistä asioista.

5. Valitaan tarvittaessa yhdistyksen ehdokkaat liittovaltuuston vaalia varten.

6. Käsitellään muut asiat, jotka kokous toteaa kiireelliseksi ¾ määräenemmistöllä annetuista äänistä huomioon ottaen yhdistyslain 24 §:nmääräykset.

 

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Päätetään hallituksen esittämän toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksymisestä seuraavalle kalenterivuodelle.

2. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja kahdeksi kalenterivuodeksi vuorovuosin. Puheenjohtajan on saatava vähintäänpuolet annetuista, hyväksytyistä äänistä.

3. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä.

4. Valitaan hallituksen jäsenet seuraavalle kalenterivuodelle.

5. Valitaan yksi tai kaksi (1-2) varsinaista tilin- tai toiminnantarkastajaa sekä yksi tai kaksi (1-2) varatilin- tai toiminnantarkastajaaseuraavalle kalenterivuodelle. Tilintarkastajana voi toimia myös tilintarkastusyhteisö. Jos tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö,varatilintarkastajaa ei tarvitse valita.

6. Valitaan tarpeelliset toimikunnat.

7. Vahvistetaan varsinaisten ja kannattajajäsenten jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle.

8. Päätetään yhdistyksen kokouskutsujen julkaisutavasta, joko liiton jäsenlehdessä, yhdistyksen jäsenkirjeessä tai muussa yhdistyksentoimialueen lehdessä.

9. Päätetään muista kokoukselle sääntömääräisessä ajassa esitetyistä asioista.

10. Käsitellään muut asiat, jotka kokous toteaa kiireelliseksi ¾ määräenemmistöllä annetuista äänistä huomioon ottaen yhdistyslain 24 §:nmääräykset.

 

YHDISTYKSEN HALLITUS

7 § Hallituksen kokoonpano

Yhdistyksen hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä 4-10 jäsentä. Yhdistyksen syyskokouksessa päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä vuosittain.

Hallituksen jäsenten toimikausi kestää yhden kalenterivuoden. Yli puolet hallituksen jäsenistä on oltava fyysisesti vammaisia tai toimintaesteisiä henkilöitä. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikausi on kaksi kalenterivuotta. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat erovuorossa erivuosina. Varapuheenjohtajan toimikausi on sääntöjen voimaantulon jälkeen ensin yksi kalenterivuosi, sen jälkeen kaksi kalenterivuotta.

Jos hallituksen jäsen eroaa tai erotetaan tai tulee muuten pysyvästi estyneeksi toimimaan hallituksen jäsenenä ennen kuin hänentoimikautensa on päättynyt, hänen tilalleen valitaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi yhdistyksen kokouksessa uusi jäsen.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä on läsnä. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta. Puheenjohtajan on kutsuttava kokous koolle, jos vähintään puolet hallitukseen kuuluvista sitäkirjallisesti vaatii. Mikäli puheenjohtaja ei vaatimusta noudata, kenellä tahansa hallituksen jäsenistä on oikeus toimittaa kokouskutsu.

Hallituksen päätökseksi tulee asiakysymyksessä mielipide, joka on saanut yli puolet annetuista äänistä. Vaaleissa tulevat valituksi enitenääniä saaneet. Äänten mennessä tasan ratkaisee asiakysymyksessä puheenjohtajan kanta ja vaaleissa arpa.

 

8 § Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävänä on:

1. Johtaa yhdistyksen toimintaa toiminta-ajatuksen mukaisesti.

2. Toimia huolellisesti yhdistyksen tarkoituksen toteuttamiseksi.

3. Panna täytäntöön yhdistyksen kokousten päätökset.

4. Hoitaa huolellisesti yhdistyksen taloutta ja omaisuutta sekä päättää yhdistyksen rahavarojen käytöstä ottaen huomioon sääntöjenmääräykset sekä yhdistyksen kokousten ohjeet ja päätökset.

5. Huolehtia siitä, että yhdistyksen kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty.

6. Laatia kalenterivuosittain tilinpäätös ja vuosikertomus sekä jättää ne tilin- tai toiminnantarkastajille viimeistään kuukautta ennenkevätkokousta.

7. Laatia syyskokoukselle toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavaa kalenterivuotta varten.

8. Kutsua koolle yhdistyksen kevät-, syys- ja ylimääräiset kokoukset sekä valmistella ja antaa lausunnot niissä esitettävistä asioista.

9. Hyväksyä jäsenet.

10. Pitää yhdistyksen jäsenluetteloa, jossa on käytävä ilmi jäsenen - täydellinen nimi - syntymäaika - kotipaikka ja postiosoite - ulkomaalaisesta kansalaisuus

11. Nimetä tarvitsemansa toimikunnat sekä valvoa ja tarkastaa, että yhdistyksen kokousten sekä hallituksen asettamat toimikunnat hoitavathuolellisesti tehtävänsä ja tekevät niistä aikanaan tili- ja muut selvitykset hallitukselle.

12. Ottaa ja erottaa tarpeelliseksi katsomansa toimihenkilöt, määrätä heidän tehtävänsä ja palvelusuhteen ehdot.

13. Edustaa yhdistystä.

14. Valita edustajat niihin yhteisöihin, joiden jäsen yhdistys on.

 

YHDISTYKSESTÄ EROAMINEN JA EROTTAMINEN

9 § Yhdistyksestä eroaminen ja erottaminen

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisestaanyhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Jäsenen erottamisesta päättää hallitus. Hallitus voi erottaa jäsenen, jos hän

1. on jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin hän on yhdistykseen liittyessään sitoutunut. 2. on aiheuttanut toiminnallaan yhdistyksessä tai sen ulkopuolella yhdistykselle huomattavaa vahinkoa tai toiminut vastoin yhdistyksentarkoitusta. Hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi yhdistyksestä jos hän on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta muistutuksestahuolimatta kyseisen kalenterivuoden loppuun mennessä. Ennen erottamista jäsenelle tulee antaa tilaisuus selvityksen antamiseen. Hän, joka on erotettu, voi valittaa hallituksen päätöksestä kirjallisesti yhdistyksen kokoukselle.

Valitus on jätettävä hallitukselle 14 päivänkuluessa siitä, kun erotettu on saanut tiedon päätöksestä. Kun valitus tulee käsiteltäväksi yhdistyksen kokouksessa, on asiasta mainittavakokouskutsussa. Hallituksen tekemä erottamispäätös astuu voimaan valitusajan päätyttyä tai yhdistyksen kokouksen vahvistettuahallituksen tekemän päätöksen.

 

10 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi heistä yhdessä jonkun hallituksen nimeämänhenkilön kanssa.

 

11 § Kunniajäsenyys

Yhdistys voi kutsua kunniapuheenjohtajakseen henkilön, joka yhdistyksen hallituksen puheenjohtajana on ansiokkaalla tavallatyöskennellyt yhdistyksen hyväksi. Lisäksi yhdistys voi kutsua kunniajäsenekseen henkilön, joka ansiokkaalla tavalla on työskennellyt yhdistyksen hyväksi. Kunniapuheenjohtajan ja kunniajäsenen kutsumisesta päättää yhdistyksen kokous hallituksen esityksestä. Kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä ei ole jäsenmaksuvelvoitetta.

 

12 § Yhdistyksen sääntöjen muutos

Yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta voidaan päättää yhdistyksen kokouksessa. Sääntöjen muuttaminen edellyttää, että asiasta onmainittu kokouskutsussa ja sääntöjen muutosta tarkoittava ehdotus saa hyväkseen vähintään 2/3 määräenemmistön annetuista äänistä. Sääntömuutos on alistettava Invalidiliitto ry:n hallituksen hyväksyttäväksi, jonka jälkeen se ilmoitetaan yhdistysrekisteriin merkittäväksi. Näillä säännöillä ei ole takautuvaa vaikutusta jäsenen vahingoksi, vaan saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

 

13 § Yhdistyksen purkautuminen

Yhdistys voidaan purkaa, jos purkamisesta on mainittu kokouskutsussa ja jos purkamista kannattaa vähintään 3/4 yhdistyksenkokouksessa annetuista äänistä. Siinä kokouksessa, jossa tehdään päätös yhdistyksen purkautumisesta, on myös päätettävä, mitenyhdistyksen varojen ja sitoumusten kanssa menetellään ja kenen huoleksi jätetään niiden selvitys. Yhdistyksen tultua puretuksi käytetään yhdistyksen jäljelle jääneet varat sen tarkoitusperien edistämiseksi yhdistyksen viimeisessäkokouksessa määrättävällä tavalla. Yhdistyksen purkautumisesta on hallituksen puheenjohtajan tai selvitysmiehen tehtävä purkautumisilmoitus Patentti- ja rekisterihallituksellesekä Invalidiliitto ry:n hallitukselle.

VOIMAANTULOSÄÄNTÖ Sääntöjen muutos tulee voimaan, kun se merkitään yhdistysrekisteriin.